Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>TPD=каталог<.>
Загальна кількість знайдених документів : 101
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

НБУВ. Інститут рукопису

Рукописное собрание библіотеки Историко-филологическаго института князя Безбородько в г. Нежине. Пріобретенія 1901-1903 г.г.. Том 3 / Составлено М. Сперанским. – Нежин: Типо-Литография М. В. Глезера, Б.г.

 Переглянути документ   


2.

НБУВ. Інститут рукопису

Описание рукописей библіотеки Историко-филологическаго института князя Безбородько в г. Нежине (окончание). Том 2 / Составлено М. Сперанским. – Нежин: Типо-Литография М. В. Глезера, Б.г.

 Переглянути документ   


3.

НБУВ. Інститут рукопису

Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. Випуск 2 : Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів інституту рукопису (1615-1817) / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського – Б.м., Б.г.

 Переглянути документ   


4.

НБУВ. Інститут рукопису

Щеглова , С. А.

Описаніе рукописей Кіевскаго Художественно-промышленнаго и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича / С. А. Щеглова . – 112 с. // Отдельный оттиск из Известий Отделенія русского языка и словесности Императорской Академіи Наук, Т. ХХІ, 1916 г., Кн. 1. – Петроград.

 Переглянути документ   


5.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Каталог журнала "Вестник Европы" за 25 лет 1866-1890 : с алфавитным указателем имен авторов. – СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, Б.г. – 166 с.).

 Переглянути документ   


6.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Указатель статей, рецензий и заметок, напечатанных в журнале "Вопросы философии и психологии" / за двадцатилетие 1889-1909 г. – Б.м., Б.г. – 29 с.

 Переглянути документ   


7.

НБУВ. Інститут рукопису

Список рукописей, принадлежащих Церковно-Археологическому музею при Киевской Духовной Академии – Б.м., Б.г. – 136 c.

 Переглянути документ   


8.

НБУВ. Інститут рукопису

Описание рукописей библіотеки Историко-филологическаго института князя Безбородько в г. Нежине. Том 1 / Составлено под редакціею М. Сперанского. – Москва: Товарищество типографий А. И. Мамонтова, Б.г.

 Переглянути документ   


9.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Второй дополнительный каталог журнала "Вестник Европы" за истекшее пятилетие 1896-1900 гг. : с алфавитным указателем имен авторов. – СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, Б.г. – 55 с.).

 Переглянути документ   


10.

НБУВ. Відділ музичних фондів

Івченко, Л. В.

Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : (інструментальна музика): науковий каталог / Л. В. Івченко, О. А. Вакульчук ; голова редкол. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2009. – 395 c.

 Переглянути документ   

  Електронна версія видання 11.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського : каталог / уклад. Н. П. Бондар [та ін.] ; заг. ред. Г. І. Ковальчук; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2008. – 232 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Каталог є результатом науково-бібліографічного опрацювання кириличних видань 15–17 ст., що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Роботу виконано з урахуванням набутків і практичного досвіду укладання попереднього каталогу кириличних стародруків бібліотеки 1958 р. видання, проте вдосконалено засади бібліографічного опису, проведено їх уніфікацію описів, внесено суттєві доповнення та уточнення описів, додано нові видання та примірники. Каталог організовано за географічно-хронологічним принципом, доповнено детальними алфавітним та хронологічним покажчиками, іншими додатками, великим ілюстративним матеріалом. У вступній статті висвітлено ряд невідомих і маловідомих фактів з історії окремих видань, виявлених у процесі роботи над каталогом.

Видання вводить у науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом не тільки історико-книгознавчих досліджень, а й подальших різнобічних гуманітарних студій. Розраховано на фахівців різних гуманітарних галузей знань і на широкий читацький загал.12.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог / авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (кер.), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук ; ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, О. С. Лук'янчук ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2008. – 567 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У каталозі «Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», що містить 2104 назви періодичних видань, подаються бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено часописи, які виходили під час Великої Вітчизняної війни на окупованій території України та за її межами, одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили в Криму, який увійшов до Української РСР у 1954 році.

Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на науковців, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.13.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського

Шамрай, М. А.

Альдини в бібліотеках України / М. А. Шамрай; Заг. ред. Г. І. Ковальчук; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К.: Академперіодика, 2008. – 144 c. : іл.

 Переглянути документ   

Анотація:

Наведено наукові описи 140 видань, що зберігаються у книгосховищах вітчизняних бібліотек, відомого італійського друкаря, вченого та гуманіста Альда Пія Мануція та його нащадків. Ці книги набули світової слави завдяки друкарській довершеності та високому історико-філологічному рівню підготовки античних текстів до видання. Провенієнції, залишені у стародруках колишніми власниками книжок, науковий опис раритетів XV–XVI ст., дозволяють прослідкувати міграцію зарубіжних видань в Україні в різні часи.14.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського : науковий каталог / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Л. А. Дубровіна (ред.кол.); Уклад. М. А. Стельмашева, А. М. Беба, Р. С. Кириченко. . – К., 2008. – 272 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У каталозі представлені видання з найбільшої в Україні колекції зарубіжних видань XVIIІ – поч. XX ст., що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, як в основному книгосховищі, так і у фондах її спеціалізованих відділів – бібліотечних зібрань та історичних колекцій, стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, довідково-бібліографічного обслуговування, формування музичного фонду, Інституті рукопису. Видання представлені енциклопедіями, словниками, довідниками, покажчиками, атласами, альманахами, бібліографічними посібниками з різних галузей знань, довідниками-каталогами колекцій тощо, виданими відомими видавничими домами Парижу, Ліону, Тулузи, Руану та іншими центрами книгодрукування Франції, а також Нідерландів, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Англії, Росії.

Розраховано на істориків, філологів, бібліографів, бібліофілів, дослідників у галузі гуманітарних наук.15.

НБУВ. Відділ газетних фондів

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008) : бібліогр. покажч. / авт.-уклад. : Н. Ф. Самохіна (кер. роботи), О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна, Н. І. Таранова ; ред. Н. Ф. Криворучко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2008. – 308 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Покажчик «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008)» містить 3195 бібліографічних описів газетних статей, в яких висвітлюється багатогранна діяльність Бібліотеки з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень, обслуговування читачів, за період від її створення до сьогоднішнього дня.

Бібліографічний покажчик адресовано дослідникам історії бібліотечної справи, працівникам бібліотек та інформаційних служб, викладачам, усім, хто цікавиться українською культурою.16.

НБУВ. Інститут рукопису

Бодак, Ольга Петрівна.

Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.), Л. М. Яременко, Н. М. Зубкова, О. П. Степченко, С. О. Булатова, С. В. Сохань, С. Г. Даневич (відп. секретар). – К.: [б.в.], 2007. – 409 с. – ISBN 978-966-02-4262-3. – 35.30.

 Переглянути документ   

Анотація:

Видання присвячено архівній спадщині відомого українського історика, культуролога, філософа, громадського діяча, одного з найяскравіших представників наукової та культурної еліти України другої половини XX ст. Михайла Брайчевського, що зберігається в Інституті рукопису НБУВ.

Структура каталогу обумовлена видовим складом документів архіву, укладених за основними принципами систематизації матеріалів особових архівних фондів. Переважна більшість документів з фонду М. Ю. Брайчевського залучається до наукового обігу вперше.

Науково-довідковий апарат видання містить іменний, географічний покажчики, а також покажчик установ та організацій.

Для науковців, істориків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться історією науки та культури України.

Персоналії:

Брайчевський М.Ю. (о нём)17.

НБУВ. Інститут рукопису

Гнатенко, Людмила Анатоліївна.

Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Л. А. Гнатенко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. В. Німчук, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К.: НБУВ, 2007. – 264 с. : ил. – ISBN 978-966-02-4261-6. – 21.45.

 Переглянути документ   

Анотація:

У виданні представлено наукові археографічні описи та кодиколого-орфографічне дослідження 35-ти слов'янських кириличних рукописних кодексів та уривків XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з розширеним науково-довідковим апаратом. Подано палеографічний альбом, в якому вміщено в хронологічній послідовності 59 ілюстрацій зі зразками текстів та почерків писців усіх рукописів.

Розраховано на археографів, істориків, літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців, архівознавців, бібліотекознавців, на викладачів та студентів гуманітарних факультетів.18.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Дениско, Л. М.

Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Л. М. Дениско; Л. М. Дениско; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2007. – 134 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У виданні відтворено та описано близько ста автографів XVIII–ХХ ст., що містяться на книгах із колекції рідкісних видань, яка зберігається у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. До зображення та тексту автографа додано біографічні відомості автора напису, адресата, якщо напис дарчий, а також бібліографічний опис видання, на якому цей напис створено. Додано інформацію про джерела, використані для опису, та книгознавчу анотацію.

Наведено, серед інших, автографи таких видатних особистостей, як В. Б. і Д. В. Антоновичі, Д. І. Багалій, Д. А. Балика, О. М. Бодянський, Ф. К. Вовк, В. Ганка, О. Л. Глібов, С. Т. Голубєв, Б. Д. і М. М. Грінченко, М. С. і О. С. Грушевські, Г. Р. Державін, М. В. Довнар-Запольський, Д. І. Дорошенко, Євгеній (Є. О. Болховітінов), А. Жид, Г. П. Житецький, М. В. Закревський, В. С. Іконников, І. М. Каманін, В. Караджич О. Я. Кониський, М. М. Коцюбинський, А. Ю. Кримський, П. О. Куліш, М. О. Макаренко, М. О. Максимович, С. І. Маслов, Панас Мирний, В. Л. Модзалевський, О. І. Мусін-Пушкін, В. П. Науменко, О. М. Огоновський, В. М. Перетц, С. П. Постернак, І. С. Тургенєв, Леся Українка, І. Я. Франко, Д. М. Щербаківський, Д. Яворницький та ін.19.

НБУВ. Відділ музичних фондів

Савченко, І. В.

Українські нотні видання 1917-1923 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : науковий каталог / І. В. Савченко; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Науковий редактор Л. В. Івченко. – К., 2007. – 384 c. – (З історії музичної спадщини України).

  Електронна версія видання 

Анотація:

Ретроспективний науковий каталог "Українські нотні видання 1917-1923 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" репрезентує бібліографічну інформацію про масив українських нотних видань зазначеного періоду. Всі видання описано de visu, внесено поправки та уточнення щодо історії публікацій окремих сторінок творчої спадщини відомих та маловідомих авторів, аналізується діяльність українських нотних видавництв та друкарень, розкрито імена багатьох анонімів, аналітично описано зміст збірників, подаються посилання на автографи та інші важливі неопубліковані документи. Значна частина описаних нотних видань (біля 700 одиниць) вводиться до наукового бібліографічного обігу вперше.20.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Донець, О. М.

Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923-1958) : Науковий каталог / Донець О. М.; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Відповідальний редактор Г. М. Юхимець. – К., 2006. – 162 c.

  Електронна версія видання 

 Переглянути документ   

Анотація:

Каталог є першим в Україні науково-бібліографічним виданням, що презентує зібрання радянського лубка 1923—1958 рр. із фондів відділу образотворчих мистецтв НБУВ. Він містить відомості про історію та основні етапи розвитку цього виду масової друкованої графіки, загальну характеристику зібрання, допоміжний довідковий апарат та ілюстрований додаток.

Видання розраховане як на спеціалістів — істориків, мистецтвознавців, філологів, соціологів, художників, культурологів, працівників бібліотек, музеїв, видавництв, — так і на широкий загал зацікавлених українською та російською культурою радянського періоду....
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського