Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (18)Тематичний інтернет-навігатор (1)Автореферати дисертацій (245)Реферативна база даних (1662)Книжкові видання та компакт-диски (527)Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>K=ЕКОЛОГІЧНЕ$<.>+<.>K=НОРМУВАНН$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 48
Представлено документи з 1 до 20
...

   Тип видання:   словник   
1.


Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту [Електронний ресурс] / уклад. О. І. Лесюк [и др.]. - К. : Спалах, 1996. - 312 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ

`


У словнику вміщено близько 3500 найважливіших термінів і словосполучень на означення понять і категорій економіки, планування, організації, нормування та управління виробництвом, фінансової, бухгалтерської, юридичної справи, статистики й соціології, а також тих, що стосуються сфери бізнесу, комерції, маркетингу та менеджменту. Наведено ряд слів, які часто зустрічаються у ділових документах.Кл.слова:
економіка -- менеджмент -- бухгалтерія -- комерція -- бізнес

   Тип видання:   підручник   
2.


Економіка та організація виробництва [Електронний ресурс] : підручник / за ред.: В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. - К. : Знання, 2007. - 678 с.. - (Вища освіта XXI століття)

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


У підручнику розглядаються економічні основи ефективної діяльності підприємств в умовах ринкових відносин, виробничі ресурси та ефективність їх використання, ціноутворення, фінанси, роль інновацій та інвестицій у розвитку підприємств, методи визначення ефективності інженерних та господарських рішень. Висвітлюються основні положення організації процесів створення нової продукції, її виробництва, організації і нормування праці, забезпечення конкурентоспроможності продукції, системи планування всіх напрямів діяльності підприємств та його підрозділів. Для студентів машинобудівних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також керівникам підприємств та економістам-практикам.Кл.слова:
підприємство -- фінанси -- інвестиція

   Тип видання:   навчальний посібник   
3.

Миллер, Э. Э.
Техническое нормирование труда в машиностроении [Електронний ресурс] / Э. Э. Миллер. - 3-е изд.. - М. : Машиностроение, 1972. - 248 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


В учебном пособии освещены основы технического нормирования: основные направления научной организации труда, составные части производственного процесса, структура и классификация затрат рабочего времени и методы их изучения, структура и составные части технически обоснованной нормы времени и методы технического нормирования, методика составления технических нормативов для различных видов работ и организация технико-нормировочной работы на промышленных предприятиях. Изложена методика нормирования работ на различных металлорежущих станках, рассмотрены особенности нормирования в поточно-автоматическом производстве, а также методика нормирования заготовительных, слесарных, сборочных, монтажных и сварочных работ. В отличие от второго издания (1966 г. ) изложение учебного материала в книге приближено к программированному, что облегчает изучение предмета. Учебное пособие предназначено для учащихся машиностроительных техникумов. Оно может быть использовано также для повышения квалификации нормировщиками машиностроительных предприятий.Кл.слова:
технічне нормування -- нормування праці

   Тип видання:   підручник   
4.

Лукьянченко, Н. Д.
Нормирование труда [Електронний ресурс] / Н. Д. Лукьянченко, Т. И. Копытина. - Донецк : Донецький Національний Унівеситет, 2002. - 217 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


В учебнике изложены основные вопросы теории и методики нормирования труда, приведен анализ трудовых процессов. Раскрыты структура и классификация затрат рабочего времени и методы их изучения, приведена методика расчета норм и нормативов по труду. Значительное внимание уделяется особенностям нормирования труда отдельных видов работ. Для студентов экономических специальностей высших учебных заведенийКл.слова:
праця -- нормування -- трудовий процес

   Тип видання:   навчальний посібник   
5.

Тюрина, А. Д.
Теория организации [Електронний ресурс] : конспект лекций / А. Д. Тюрина. - М. : Эксмо, 2008. - 160 с.. - (Экзамен в кармане)

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. В книге рассмотрены экономические характеристики структуры предприятия, организация и формы оплаты труда, менеджмент в организации и многое другое. Для студентов экономических вузов и колледжей, а так же тех, кто самостоятельно изучает данный предмет.Кл.слова:
оборотний фонд -- нормування праці

   Тип видання:   методичний посібник   
Категорія: Біологічні науки   
6.

Высторобец, Е. А.
Животный мир и право на благоприятную окружающую среду. Информ.-метод. материалы и справочный комплекс [Електронний ресурс] : учебно-метод. пособие по курсу: "Экология, охрана природы, экологическая безопасность" / Е. А. Высторобец. - М. : Одна восьмая, 2005. - 509 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ

. - С. 1 - 152

Институциональные механизмы природопользования в России. - С. 153 - 509


Учебно-методическое пособие предназначено для географов, экологов, юристов, широкого круга специалистов и практиков, интересующихся вопросами охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия и рационального использования ресурсов животного мира. Пособие подготовлено на основе лекций, прочитанных автором в Московском областном учебном центре “Нахабино” перед слушателями курсов повышения квалификации. Материалы включают цитаты из действующих нормативных актов в части, касающейся обеспечения и реализации права на благоприятную окружающую среду в контексте отношений по охране и использованию объектов, связей, условий, мест обитания объектов животного мира в Российской Федерации и на примере Московской области. 53 приложения позволяют получить первичные данные об организации охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечении экологической безопасности.Кл.слова:
Екологія -- охорона навколишнього середовища -- екологічна криза -- екологічне право

   Тип видання:   підручник   
7.
 


Гетьман, А. П.
Екологічне право [Електронний ресурс] / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов. - К. : Право, 2005. - 245 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Основу Загальної частини становлять теми, в яких висвітлюються питання предмета, джерел та системи цієї самостійної галузі права, розкриваються екологічні права та обов 'язки громадян, розглядаються особливості права власності на природні ресурси та права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, системи органів і функцій управління природокористуванням та охороною довкілля, економіко-правового механізму та юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. До складу Особливої частини включені теми, присвячені висвітленню особливостей, притаманних окремим видам права природокористування, відтворення природних ресурсів та охорони довкілля. Для студентів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців та практичних працівників.Кл.слова:
суспільство -- екологія

   Тип видання:   підручник   
8.

Андрейцев, В. І.
Екологічне право [Електронний ресурс] : курс лекцій / В. І. Андрейцев. - К. : Вентурі, 1996. - 173 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


У курсi лекцiй розкриваються методологiчнi та науковi засади екологiчного права, висвiтлюються питання предмета, джерел та системи цiєї галузi права, розкриваються екологiчнi права та обов'язки громадян, гарантiї їх реалiзацiї та захисту, розкриваються особливостi права власностi на природнi ресурси та права природокористування, правового механiзму забезпечення екологiчної безпеки, правових форм екологiчної експертизи, системи органiв i функцiй управлiння в галузi екологiї, економiко-правового механiзму та юридичноє вiдповiдальностi за екологiчнi правопорушення. Для студентiв юридичних вузiв i факультетiв, викладачiв, наукових працiвникiв.Кл.слова:
ґрунт -- повітря -- вода -- забруднення

   Тип видання:   навчальний посібник   
9.

Баб'як, О. С.
Екологічне право України [Електронний ресурс] : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / О. С. Баб'як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. - К. : Атіка, 2000. - 216 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищої професійної освіти. За основу взяті програми викладання екологічного права в провідних юридичних вузах України. Екологічне право України - самостійна юридична дисципліна, яка передбачена для вивчення типовим навчальним планом Міністерства освіти і науки нашої держави. Дана праця написана на основі матеріалу лекцій, які читались авторами в вузах України згідно з програмою курсу екологічного права і структурою Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закону України «Про екологічну експертизу». Книга складається з шести частин, присвячених теоретичним і методологічним засадам екологічного права, правовим і науковим основам управління в галузі екології, екологічній безпеці, міжнародному праву та вітчизняному екологічному законодавству. В якості додатку до основного тексту, в кінці кожного розділу вміщені контрольні запитання та завдання. В кінці книги є програма курсу з екологічного права України. Правову основу даної книги складає українське екологічне законодавство.Кл.слова:
закон України  -- екологічна безпека

   Тип видання:   підручник   
10.


Екологічне право України: [Електронний ресурс] : підручник для студентів юрид. навч. закладів / за ред. В. К. Попова, А. П. Гетьмана. - Х. : Право, 2001. - 286 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з екологічного права і складається з двох частин — Загальної і Особливої. До складу Загальної частини включені теми, присвячені предмету, методу, джерелам. принципам та системі даної галузі права. Крім того, тут знайшли відображення принципові положення, що стосуються права власності на природні ресурси, права природокорисгування, правового забезпечення екологічної безпеки, еколого-економічного механізму, екологічних прав і обов'язків, відповідальності за порушення екологічного законодавства. Основу Особливої частини складають теми, присвячені висвітленю специфіки окремих видів права природокорисгування. відтворення природних ресурсів та охорони довкілля.Кл.слова:
держава -- екологія

   Тип видання:   навчальний посібник   
11.

Комарницький, В. М.
Екологічне право [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. Єлькін. - 3-є вид.. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та відповідальність за порушення екологічного законодавства. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково- педагогічних працівників.Кл.слова:
екологія -- навколишнє середовище

   Тип видання:   методичний посібник   
12.

Рибніков, С. Р.
Організація управління в екологічній діяльності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять / С. Р. Рибніков. - Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2008. - 101 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Організація управління в екологічній діяльності" мають на меті формування в майбутніх екологів навичок стратегічного планування та програмування природоохоронної діяльності – як найбільш затребуваної на сучасному етапі розвитку системи екологічного управління професійної компетенції. На матеріалі розробки регіональної екологічної програми висвітлено методологію та методики підготовки та прийняття еколого-управлінських рішень. Окреслено поле застосування та обмеження базових управлінських технік при врегулюванні соціально-екологічних проблем.Кл.слова:
природоохоронна діяльність -- екологічне управління -- соціально-екологічна проблема

   Тип видання:   підручник   
13.

Гетьман, А. П.
Екологічне право України [Електронний ресурс] / А. П. Гетьман. - Х. : Право, 2004. - 274 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Основу Загальної частини становлять теми, в яких висвітлюються питання предмета, джерел та системи цієї самостійної галузі права, розкриваються екологічні права та обов'язки громадян, розглядаються особливості права власності на природні ресурси та права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, системи органів і функцій управління природокористуванням та охороною довкілля, економіко-правового механізму та юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. До складу Особливої частини включені теми, присвячені висвітленню особливостей, притаманних окремим видам права природокористування, відтворення природних ресурсів та охорони довкілля. Для студентів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців та практичних працівників.Кл.слова:
екологія -- природокористування

   Тип видання:   навчальний посібник   
14.

Баб'як, О. С.
Екологічне право України [Електронний ресурс] : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. С. Баб'як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. - К. : Атіка, 2000. - 109 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищої професійної освіти. За основу взяті програми викладання екологічного права в провідних юридичних вузах України. Екологічне право України – самостійна юридична дисципліна, яка передбачена для вивчення типовим навчальним планом Міністерства освіти і науки нашої держави.Кл.слова:
природа

   Тип видання:   навчальний посібник   
15.

Багрова, І. В.
Нормування праці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. В. Багрова. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 212 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Викладено основні наукові положення нормування праці, види технічних норм, методи їх встановлення. Подано методичні вказівки щодо розробки технічно обґрунтованих норм на різні процеси, роботи. Висвітлено вітчизняний досвід і підходи до встановлення норм праці в інших країнах. Для студентів економічних спеціальностей. Книга може бути корисною також для працівників служб нормування праці, менеджерів персоналу та підприємців.Кл.слова:
менеджмент персоналу -- робочий час

   Тип видання:   наукове видання   
16.

Vezzoli, C.
Design for environmental sustainability [Electronic resource] / C. Vezzoli, E. Manzini. - London : Springer, 2008. - 308 p.
Переклад назви: Дизайн для екологічної стабільності

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


The combination of environment and design has been termed ecodesign. Even if, as it appears, it would be more precise to use other, more specific terms, let us start with few ideas on ecodesign as it allows us to define better our application field (and because ecodesign is still widely used). So what is ecodesign? It is unquestionable that on the first comprehensive level the word eco-design is rather self-explanatory, as its general meaning derives directly from its component terms: eco-design is design following ecological criteria. Manifested as a compound expression of a vast complex of design activities, it tends to handle ecological questions with an upstream approach, i. e. redesigning the products themselves.Кл.слова:
екодизайн -- охорона довкілля -- екологічне виробництво

   Тип видання:   підручник   
17.


Екологічне право України. Академічний курс [Електронний ресурс] : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2005. - 848 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з екологічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного і європейського екологічного права, доктрини організації раціонального природокористування і забезпечення екологічної безпеки. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав людини.Кл.слова:
екологія -- навколишнє середовище -- природокористування

   Тип видання:   монографія   
18.

Анисимов, А. П.
Деятельность органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды в Российской Федерации [Електронний ресурс] / А. П. Анисимов, А. П. Алексеев. - Волгоград : ВФ МУПК, 2002. - 159 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Монография посвящена комплексному исследованию организационно-правовых аспектов деятельности органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды. На основе исследования десятков федеральных и региональных законов и иных нормативноправовых актов, а также актов органов местного самоуправления по экологическим вопросам авторы обозначили проблемы и сформулировали перспективы совершенствования муниципального экологического нормотворчества и практики его применения. Для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, практических работников, занимающихся проблемами охраны окружающей среды, а также всех, кто инте- ресуется вопросами охраны окружающей среды.Кл.слова:
екологічне право -- Росія

   Тип видання:   підручник   
19.

Шевчук, В. Я.
Екологічне управління [Електронний ресурс] : підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський. - К. : Либідь, 2004. - 432 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Висвітлено загальносистемні основи екологічного управління в контексті Всесвітньої стратегії збалансованого розвитку з пріоритетами гармонізації співіснування суспільства, держави і Природи на основі біотичного механізму регулювання навколишнього середовища. Розкрито основні системні складові екологічного управління: державні, корпоративні, місцеві, громадські і спеціальні цільові системи. Наведено сучасні теоретико-методологічні й нормативні основи, механізми екологічного управління, у тому числі міжнародні і європейські аспекти. Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладівКл.слова:
навколишнє середовище -- біотичний механізм

   Тип видання:   монографія   
20.


Теоретичні засади зонування земель в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Дорош [та ін.]. - К. : Медінформ, 2011. - 183 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 2.85 Мб


Зміст: Вступ Теоретико-методологічні засади диференційованого землекористування Теоретико-методологічні підходи до зонування земель України Еколого-економічна сутність диференційованого використання земельних ресурсів Історичні передумови поділу земельного фонду на категорії за основним цільовим призначенням Удосконалення системи управління землекористуванням у процесі проведення земельної реформи Комплексна оцінка земельних ресурсів за придатністю до використання Зонування земель як комплексний метод управління землекористуванням на засадах сталого розвитку Еколого-економічні та соціальні засади формування сталого землекористування Методичні підходи до проведення зонування земель на засадах сталого розвитку територій Світовий досвід застосування механізмів зонування земель Природно-сільськогосподарське районування, як основа зонування земель сільськогосподарського призначення Стандартизація і нормування у сфері використання та охорони земель Зонування земель в умовах ринкових земельних відносин Еколого-економічні моделі зонування земель на регіональному та місцевому та рівнях (в умовах Київської області) Еколого-економічна модель зонування земель на регіональному рівні Еколого-економічна модель зонування земель на місцевому рівні Землевпорядне забезпечення зонування земель Еколого-економічний ефект від проведення зонування земель ВисновкиКл.слова:
сільське господарство -- ринок -- земельні відносини
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського