Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>TPD=національна доповідь<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 32
Представлено документи з 1 до 20
...

   Тип видання:   національна доповідь   
1.


Національна доповідь про стан позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. - Київ : [б. в.], 2017. - 29 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Текст у форматі PDF 0.25 Мб


Система позашкільної еколого-біологічної освіти є одним з унікальних досягнень української освіти, центром підготовки молоді до ринкових і демократичних перетворень, здатної жити і творити в інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі, бути громадянином світу й водночас відданим патріотом української держави, речником національних інтересів. Позашкільна освіта реалізується протягом життя, стає для молодої людини смисловим соціокультурним стержнем, ключовою характеристикою якого є пізнання через творчість, гру, працю, дослідницьку діяльність. Сучасній системі позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму задається новий вектор розвитку. Державна політика в сфері позашкільної освіти спрямована на усвідомлення ціннісного статусу позашкільної освіти як унікальної і конкурентоздатної соціальної практики нарощування мотиваційного потенціалу особистості та інноваційного потенціалу суспільства. Позашкільна освіта еколого-натуралістичного напряму створює можливості для оволодіння дітьми та молоддю новими, специфічними знаннями, сприяє розвитку здібностей і самореалізації, формуванню екологічної культури. До того ж, крім професійної орієнтації молоді, створюються умови для наукового, творчого підходу до розв’язання проблем. У зв’язку із зростаючою роллю біології у вирішенні гуманістичних і соціокультурних завдань пріоритет надається соціальному вихованню і залученню дітей та молоді жо конкретних заходів з оздоровлення довкілля. Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти реалізується у центрах еколого-натуралістичної творчості, станціях юних натуралістів, натуралістичних відділах Будинків школярів, Палацах дитячої та юнацької творчості, в гуртках, секціях, клубах та інших творчих учнівських об`єднаннях на базі загальноосвітніх навчальних закладів, клубах та об`єднаннях за місцем проживання тощо.Кл.слова:
охорона довкілля -- енвайронменталізм -- молодіжна політика -- зелений туризм

   Тип видання:   національна доповідь   
2.
 National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine [Electronic resource] / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; editor-in-chief V. G. Kremen. - Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. - 336 p.
Переклад назви: Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 14.83 Мб


The comprehensive analysis of the state and prospects of national education development over the 25 years of Ukraine’s Independence is made; the educational sphere actual problems are determined; the causes of their appearance are revealed; the scientifically grounded proposals concerning the ways of domestic education modernization in the context of globalization, European integration and national self-identification are proposed. The report will be useful to policy makers, state leaders, education institutions leaders, pedagogical and scientific and pedagogical personnel, wide community and everyone who cares for the competitiveness of Ukrainian education.Кл.слова:
інституційна освіта -- інклюзивна освіта -- педагогічні технології

   Тип видання:   національна доповідь   
3.


Україна: шлях до консолідації суспільства [Електронний ресурс] : національна доповідь / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України ; Національна академія наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : [б. в.], 2017. - 336 с.

  Текст у форматі PDF 3.32 Мб


У доповіді розглянуто проблемні питання консолідації українського суспільства у ситуації соціально-економічної, внутрішньо- та зовнішньополітичної кризи, оцінено стан національної згуртованості, розкрито причини та фактори конфронтаційних явищ у суспільних відносинах, розгорнуто модель національної єдності та стратегію її досягнення.Кл.слова:
Консолідація і конфронтація -- Політика -- Тенденції розвитку

   Тип видання:   національна доповідь   
4.


Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Відділення економіки, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку ; за ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика. - Київ : [б. в.], 2017. - 864 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 11.14 Мб


Досліджено соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів у контексті реального поступу. Висвітлено проблеми створення каскадних форм організації виробничо-господарської взаємодії регіональних соціально-економічних систем. Запропоновано фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами та рентні засади модернізації водогосподарської сфери України. Проаналізовано роль соціальних ресурсів регіону в умовах децентралізації управління та шляхи подолання асиметрії функціонування підприємницького сектору як складової сталого розвитку вітчизняної економіки. Розроблено механізми державного регулювання реструктуризації промисловості. Сформульовано методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України. Викладено правові засади регіоналізації державного управління економікою. Для наукових працівників, фахівців державних органів управління, спеціалістів економічної сфери.Кл.слова:
каскадна організація -- рентні засади -- соціальні ресурси -- реструктуризація промисловості

   Тип видання:   національна доповідь   
5.
 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [Електронний ресурс] / Національна академія педагогічних наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. - Київ : Педагогічна думка, 2016. - 448 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 13.78 Мб


У виданні здійснено всебічний аналіз стану і розвитку національної освіти за 25-річний період незалежності України, визначено актуальні проблеми освітньої сфери, виявлено причини їх виникнення, запропоновано науково обґрунтовані шляхи модернізації вітчизняної освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації. Розраховано на законодавців, державних управлінців, керівників навчальних закладів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, широку громадськість, усіх, хто прагне підвищення конкурентоспроможності української освіти.Кл.слова:
інституційна освіта -- інклюзивна освіта -- педагогічні технології

   Тип видання:   національна доповідь   
6.
 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році [Електронний ресурс] / Міністерство екології та природних ресурсів України ; за ред. О. І. Бондаря [та ін.]. - Київ : Грінь Д.С., 2016. - 350 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Текст у форматі PDF 11.67 Мб


Національна доповідь є офіційним виданням, що відображає стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. Видання містить 15 розділів, у яких описані стан та динаміка змін, що зокрема, стосуються забруднення атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів. Значна увага приділена питанням збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, розвитку природно-заповідного фонду та формування національної екомережі, поводження з відходами, вплив промисловості, енергетики, транспорту на стан довкілля та здоров’я населення. Висвітлено екологічні складові соціального та економічного розвитку держави. Дане видання стане у нагоді під час ухвалення екологічно значущих рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, буде цікавим та корисним для діяльності наукових установ, бізнесу, громадських організацій та окремим громадянам.Кл.слова:
екологічна мережа -- кліматичні зміни -- використання надр -- збалансоване природокористування

   Тип видання:   національна доповідь   
7.
 Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.. - Київ : НАН України, 2016. - 284 с.

  Текст у форматі PDF 5.16 Мб


Колективна праця науковців інститутів Національної академії наук України присвячена актуальним проблемам суспільно-політичного розвитку в умовах цивілізаційних трансформацій. Авторами на основі сучасних теоретичних концепцій та аналізу політичних практик здійснено дослідження передумов, стану та перспектив реалізації нового етапу цивілізаційного розвитку України в контексті сучасних суспільно-політичних змін, визначено ризики і можливі загрози Українській державі та національній ідентичності. Виокремлено стратегічні напрями втілення проекту цивілізаційного розвитку України, його законодавчого та політико-управлінського забезпечення, реформування соціокультурної, освітньої та наукової сфер, шляхи активізації політичної участі громадян. Визначено ймовірні наслідки втілення цивілізаційного проекту шляхом зіставлення здобутків і можливих втрат за наслідками реалізації стратегій цивілізаційних змін, вірогідних глобальних викликів цивілізаційному розвиткові України. Книга адресована владній і політичній еліті країни, працівникам сфери державного управління, науковцям, громадським і політичним діячам, усім, хто прагне оцінити сучасний стан та перспективи цивілізаційного поступу нашої країни.Кл.слова:
цивілізаційний проект -- законодавчі новації -- культурні цінності

   Тип видання:   національна доповідь   
8.


Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія медичних наук України, Національний науковий центр радіаційної медицини ; голов. ред. Д. А. Базика. - Київ : [б. в.], 2016. - 177 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 6.53 Мб


В Національній доповіді проаналізовано радіологічні та медичні наслідки через 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС: дози опромінення, стан здоров'я постраждалих та його зміни у віддаленому періоді, соціально-психологічний стан мешканців забруднених радіонуклідами територій та демографічні зміни.Кл.слова:
дозиметрична паспортизація -- внутрішнє опромінення -- радіонукліди

   Тип видання:   національна доповідь   
9.
 Національна доповідь щодо завершення земельної реформи [Електронний ресурс] / Національна академія аграрних наук України ; за ред. Л. Я. Новаковського. - Київ : Аграрна наука, 2015. - 48 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 0.49 Мб


Земельна реформа в Україні триває 25-й рік. Завдяки їй сформовано приватну власність на землю, безоплатно передано громадянам майже 30 млн га землі, створено нові аграрні формування ринкового типу. У Національній доповіді здійснено аналіз організаційно-економічних передумов та основних засад реформування земельних відносин, розглянуто наслідки проведення реформи упродовж 1991–2015 рр., обґрунтовано напрями та шляхи завершення земельної реформи.Кл.слова:
право власності на землю -- кадастр -- емфітевзис -- суперфіцій

   Тип видання:   національна доповідь   
10.


Конституційне правосуддя: функції та відносини з іншими публічними органами державної влади [Електронний ресурс] : національна доповідь / Конституційний Суд України. - Київ : [б. в.], 2015. - 22 с.

  Текст у форматі PDF 0.40 Мб


У наведеній національній доповіді тлумачаться функції конституційного правосуддя та відносини Конституційного Суду України з іншими публічними органами державної влади України.Кл.слова:
судова гілка влади -- законодавча влада -- виконавча влада

   Тип видання:   національна доповідь   
11.


Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році [Електронний ресурс] / Державна служба України з надзвичайних ситуацій ; відп. вип. О. М. Євдін, В. В. Коваленко, В. С. Кропивницький. - Київ : [б. в.], 2015. - 365 с.

  Текст у форматі PDF 8.14 Мб


У Національній доповіді наведено результати аналізу стану техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році та дії органів виконавчої влади і сил цивільного захисту із запобігання виникненню НС та зменшення їх негативних наслідків, перелік основних заходів із забезпечення цивільного захисту, а також актуальні проблеми у сфері цивільного захисту, шляхи та способи їх вирішення.Кл.слова:
цивільний захист -- надзвичайні ситуації -- санітарний стан -- епідеміологічні загрози

   Тип видання:   національна доповідь   
12.
 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2013 році [Електронний ресурс] / Міністерство екології та природних ресурсів України ; за ред. О. І. Бондаря [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 292 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Текст у форматі PDF 199.76 Мб


Національна доповідь є офіційним виданням, що відображає стан навколишнього природного середовища в Україні у 2013 році. Видання містить 15 розділів, у яких описані стан та динаміка змін, що зокрема, стосуються забруднення атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів. Значна увага приділена питанням збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, розвитку природно-заповідного фонду та формування національної екомережі, поводження з відходами, вплив промисловості, енергетики, транспорту на стан довкілля та здоров’я населення. Висвітлено екологічні складові соціального та економічного розвитку держави. Дане видання стане у нагоді під час ухвалення екологічно значущих рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, буде цікавим та корисним для діяльності наукових установ, бізнесу, громадських організацій та окремим громадянам.Кл.слова:
екологічна мережа -- кліматичні зміни -- використання надр -- збалансоване природокористування

   Тип видання:   національна доповідь   
13.
 Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна: 2000-2015 [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи ; уклад.: Н. Горшкова, М. Дуда, Е. Лібанова [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 125 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 6.22 Мб


Національна доповідь висвітлює стан досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) в Україні та базується на широкому колі інформаційних, аналітичних і статистичних матеріалів. У доповіді наведено аналіз тенденцій національного розвитку та перешкод на його шляху, ключові проблеми та рекомендації. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснило аналіз успіхів і викликів на шляху досягнення завдань ЦРТ до 2015 року. Ця робота відбувалася за підтримки Проекту Програми розвитку ООН «Прискорення прогресу на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України. Для забезпечення об’єктивності оцінок до процесу підготовки доповіді, обговорення досягнення ЦРТ, визначення проблем та розроблення рекомендацій долучилися понад 200 провідних фахівців у тематичних сферах ЦРТ. У публікації наведена динаміка досягнення цілей за ключовими індикаторами. Бенчмаркінгові орієнтири для досягнення до 2015 року були встановлені у 2000 році й оновлені у 2010 році на підставі розрахунково-прогнозної роботи щодо окреслення тенденцій розвитку на довгострокову перспективу та аналізу стану виконання завдань ЦРТ (з урахуванням змін у національній статистиці).Кл.слова:
демографічні показники -- ґендерна рівність -- охорона довкілля

   Тип видання:   національна доповідь   
14.
 Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України ; Е. М. Лібанова [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 363 с.

  Текст у форматі PDF 2.98 Мб


Національна доповідь підготовлена колективом науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Інституту соціології НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього», ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» за результатами виконання НДР «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів і загроз подій на Донбасі», «Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції», «Правові важелі активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб». У доповіді досліджено історичні передумови формування соціокультурного феномену та новітні чинники трагедії Донбасу, соціально-економічні втрати України внаслідок подій на Донбасі. Визначено загрози, ризики та можливості розвитку України в економічній і соціо-політичній сфері, а також пріоритети інтеграції українського суспільства. Проаналізовано соціально-економічні, інституційні й соціогуманітарні складові політики інтеграції українського суспільства. Доповідь розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, демографії й людського розвитку, державного управління, студентів та аспірантів економічних і гуманітарних спеціальностей.Кл.слова:
демографічні втрати -- міграційні втрати -- інтеграція суспільства -- громадянське порозуміння

   Тип видання:   національна доповідь   
15.
 Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики [Електронний ресурс] : національна доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України ; за заг. ред. Е. М. Лібанової. - Київ : [б. в.], 2015. - 168 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.23 Мб


Пріоритетність врахування в державній політиці безпрецедентних процесів на Донбасі, що спричиняють людські, моральні, політичні, екологічні та економічні втрати, радикально змінюють суспільні відносини, не викликає сумнівів. Масштабний воєнний конфлікт, безперечно, вкрай негативно впливає на і без того не надто потужний економічний потенціал країни. Йдеться як про результати безпосереднього руйнування економіки регіону – окупованої й підконтрольної Україні частини, – так і про зумовлені цим проблеми безпосередньо зв‘язаних із ним підприємств. Проведення цілого комплексу назрілих політичних, соціальних і економічних реформ наразі відкриває можливості для кардинального реагування, але водночас потребує дуже чіткого узгодження специфічних новацій, адресованих саме Донбасу, із загальними, що поширюватимуться на всю Україну, та з тими зобов‘язаннями, які взяла на себе наша держава в рамках асоціації з ЄС.Кл.слова:
повоєнна відбудова -- інфраструктурні проекти -- індустріальні парки -- джентрифікація

   Тип видання:   національна доповідь   
16.
 Інноваційна Україна 2020 [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; за заг. ред. В. М. Гейця. - Київ : [б. в.], 2015. - 336 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 5.42 Мб


Національна доповідь продовжує традицію, започатковану Національною академією наук України щодо дослідження ключових проблем соціально-економічного розвитку кра-їни. Актуальність проблем, які розглядаються у представленій доповіді, визначається не-обхідністю якнайшвидшої зміни існуючих засад економічного розвитку та створення умов для активного використання можливостей вітчизняного науково-технічного та інновацій-ного потенціалів. Загальна мета представленої доповіді полягає в оцінці стану інноваційної сфери в Україні, визначенні найбільш актуальних проблем і бар’єрів, що гальмують інноваційну діяльність, а та-кож в обгрунтуванні стратегічних напрямів інноваційного розвитку держави та розробленні конкретних пропозицій щодо його стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у сві-товий економічний та науково-технологічний простір. Розраховано на представників політичної, наукової, адміністративної та ділової еліти України та всіх, хто цікавиться питаннями науково-технічного та соціально-економічного розвитку.Кл.слова:
інноваційний розвиток -- трансфер технологій -- політика зайнятості

   Тип видання:   національна доповідь   
17.
 Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів [Текст] : нац. доп. / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика ; НАН України, Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 775 с.. - 300 экз.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.58 Мб


Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспективам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем.

Сформульовано базові імперативи та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення системи управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України.
   Тип видання:   національна доповідь   
18.
 Про становище осіб з інвалідністю в Україні [Електронний ресурс] : національна доповідь / Міністерство соціальної політики України, Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин. - Київ : [б. в.], 2013. - 198 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.68 Мб


Національна доповідь про становище інвалідів в Україні містить інформацію щодо: законодавчої бази стосовно соціальної захищеності осіб цієї категорії та законодавчих ініціатив з цього приводу; реального стану справ з досліджуваного питання, у тому числі статистичних даних починаючи з 2009 року; проблем, з якими доводиться стикатись під час реалізації відповідних положень нормативно-правових актів тощо. Метою роботи є здійснення оцінки становища інвалідів в Україні, висвітлення позитивних зрушень у цьому напрямі, а також проблем та можливих шляхів їх вирішення.Кл.слова:
соціальна дестигматизація -- індивідуальна мобільність -- реабілітація -- соціальний захист

   Тип видання:   національна доповідь   
19.


Про виконання зобов’язань України відповідно до Конвенції про ядерну безпеку [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС" ; відп. вип. О. Миколайчук. - Київ : [б. в.], 2013. - 99 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 0.89 Мб


Ця, Шоста Національна Доповідь, розроблена у повній відповідності до вимог Конвенції про ядерну безпеку, “Керівних принципів, які стосуються національних доповідей, що надаються у відповідності з Конвенцією про ядерну безпеку” (МАГАТЕ, Інформаційний циркуляр, INFCIRC/572/Rev.4, 16 квітня 2013 року). Поданням цієї Національної Доповіді Україна у повній мірі виконує свої зобов’язання щодо Статті 20 Конвенції про ядерну безпеку. Доповідь базується на чинних в Україні законодавчих та нормативно- правових актах і офіційних звітах центральних органів виконавчої влади, які здійснюють реалізацію державної політики у сфері використання ядерної енергії. Головною метою Доповіді є надання об’єктивної та неупередженої інформації про стан безпеки ядерних установок і заходів, що вживаються для підвищення її рівня та захисту населення й навколишнього природного середовища в Україні, а також висвітлення змін і прогресу в законодавчій та регулюючій основі та ядерно- енергетичному секторі України за останні три роки.Кл.слова:
аварійна готовність -- кризове реагування -- радіаційна безпека

   Тип видання:   національна доповідь   
20.


Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна-2013 [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень ; за заг. ред. А. Єрмолаєва, Е. Лібанової. - Київ : [б. в.], 2013. - 183 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.07 Мб


Для прогнозування тенденцій майбутнього суспільного розвитку та стратегічного планування необхідним є вивчення винесених уроків із досягнення ЦРТ. Здійснення об’єктивного аналізу досягнень та здобутків на шляху виконання завдань ЦРТ до 2015 року, ретельне вивчення існуючих проблем, їх причин та можливих наслідків, врахування незавершених завдань ЦРТ та нових викликів, що постають на шляху розвитку, та вироблення рекомендацій щодо прискорення прогресу на шляху досягнення ЦРТ – ці питання стали ключовими у процесі розроблення доповіді «ЦРТ.Україна.2013». В рамках відкритого обговорення згаданих питань проведено низку заходів: 7 експертних дискусій та 7 круглих столів за участю високопосадовців, електронне обговорення кожної цілі, круглий стіл з представлення проекту доповіді. До процесу обговорення та доопрацювання проекту доповіді «ЦРТ.Україна.2013» долучилось понад 150 представників експертної спільноти за напрямами, що відповідають тематичним сферам ЦРТ: урядовці, управлінці, фахівці агентств системи ООН, дипломати, науковці, економісти, демографи, лікарі, епідеміологи, екологи, освітяни, журналісти, підприємці, представники недержавних організацій, діяльність яких сприяє досягненню ЦРТ, та інші представники громадянського суспільства. Доповідь «ЦРТ.Україна.2013» є результуючим наслідком цієї роботи.Кл.слова:
соціально-економічний розвиток -- стратегічне планування -- пріорітети розвитку
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського