Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (25)Книжкові видання та компакт-диски (41)Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>A=ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 40
Представлено документи з 1 до 20
...

      
Категорія:    
1.

Хільчевський В. К. 
Водопостачання і водовідведення. Гідроекологічні аспекти : Підруч. для студ. геогр. і геол. ф-тів ун-тів та гідрометеорол. вузів / В. К. Хільчевський; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Вид. центр "Київ. ун-т", 1999. - 320 c. - Бібліогр.: 19 назв. - укp.

Розглянуто роль компонентів хімічного складу води у процесах життєдіяльності людського організму, а також проблеми водозабезпечення і водокористування у світі та в Україні. Висвітлено основні технологічні аспекти систем водопостачання та очистки стічних вод, питання гідроекологічної експертизи проектів даних систем і поточного нагляду за їх функціонуванням. Подано методики розрахунку умов скидання стічних вод у водні об'єкти та оцінки забруднення природних вод.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н761 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА595501 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
2.

Кукурудза С. І. 
Гідроекологічні проблеми суходолу : Навч. посіб. / С. І. Кукурудза; ред.: В. Хільчевський. - Л. : Світ, 1999. - 230 c. - укp.

Розглянуто проблеми обліку, розташування, використання, забруднення водних ресурсів. Висвітлено водоохоронні заходи, методи і способи очищення води, захисту малих рік від забруднення та виснаження. Наведено склад та властивості природних вод, кругообіг і взаємодію води з природними компонентами. Проаналізовано вітчизняну та зарубіжну системи моніторингу вод суходолу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д220я73-1

Шифр НБУВ: ВА594683 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
3.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Наук. зб. Т. 1 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2000. - 248 с. - рус.

Наведено результати теоретичних і прикладних гідрологічних, гідрохімічних і гідроекологічних досліджень, проведених у різних регіонах України, а також дані про вплив техногенних факторів на стан різних водних об'єктів. Розглянуто нові підходи до нормування розрахункових характеристик максимального стоку, деякі методичні аспекти екологічної оцінки річкових водних ресурсів, динаміку параметрів поперечних перерізів русла в басейнах головних річок України, а також вплив гідродинамічних процесів на екологічний стан дніпровських водосховищ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д222,0я43

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
4.

Хільчевський В. К. 
Еколого-гідрохімічна оцінка поверхневих вод басейну Дніпра / В. К. Хільчевський, Р. В. Хільчевський, М. С. Гороховська // Меліорація і вод. госп-во. - 1998. - № 85. - С. 88-94. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Виконано інтегральну оцінку якості поверхневих вод басейну Дніпра по річках і водосховищах за індексами забруднення вод (ІЗВ), наведена характеристика радіоактивного забруднення цих вод за цезієм-137 і стронцієм-90.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д225.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29055 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
5.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Наук. зб. Т. 6 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Укр. геогр. т-во. - К. : Обрії, 2004. - 374 с. - укp.

Наведено результати теоретичних та прикладних гідрологічних, гідрохімічних та гідроекологічних досліджень, оцінку ймовірності максимальної кількості опадів шляхом визначення просторово-часової однорідності даних. Описано характерні риси самоформування русел річок Українських Карпат в межах алювіальних рівнин. Представлено характеристику гідрохімічного режиму та стоку хімічних речовин річок басейну Західного Бугу. Розглянуто гідродинамічні умови формування якості вод малих річок басейну Прута. Проаналізовано вплив заболочених ділянок на формування міграції стронцію-90 в межах малого водозбору. Висвітлено процеси формування якості води на київській ділянці Канівського водосховища за гідрохімічними та мікробіологічними показниками, вплив коливання рівня води на структуру мікро- та мезобентосу водосховища.

Приведены результаты теоретических и прикладных гидрологических, гидрохимических и гидроэкологических исследований, оценка вероятности максимального количества осадков путём определения пространственно-временной однородности данных. Описаны характерные черты самоформирования русел рек Украинских Карпат в пределах алювиальных равнин. Представлена характеристика гидрохимического режима и стока химических веществ рек бассейна Западного Буга. Рассмотрены гидродинамические условия формирования качества вод малых рек бассейна Прута. Проанализировано влияние заболоченных участков на формирование миграции стронция-90 в пределах малого водосбора. Освещены процессы формирования качества воды на киевском участке Каневского водохранилища по гидрохимическим и микробиологическим показателям, влияние колебания уровня воды на структуру микро- и мезобентоса водохранилища.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д220я54(4Укр)3

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
6.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Наук. зб. Т. 7 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Укр. геогр. т-во. - К. : Обрії, 2005. - 305 с. - укp.

Висвітлено проблеми законодавчого регулювання водоохоронних зон водних об'єктів України. Наведено методично-технологічну схему оцінювання оптимальних параметрів басейнової прогностичної системи. Представлено вимоги до моніторингу вод згідно основних положень Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу. Проаналізовано вплив глобальних кліматичних змін на річковий стік за результатами сучасних досліджень, особливості водного режиму гирлових ділянок приток Дніпра. Розглянуто питання становлення і розвитку гідрологічних досліджень у басейні р.Дністер. Розкрито вплив нерівномірних пропусків Київської ГЕС на водний режим гирлової ділянки р.Десна. Визначено особливості термічного режиму Канівського водосховища, поширення процесів підтоплення, затоплення та заболочення на території Чернігівщини.

Освещены проблемы законодательного регулирования водоохранных зон водных объектов Украины. Приведена методическо-технологическая схема оценки оптимальных параметров бассейновой прогностической системы. Представлены требования к мониторингу вод в соответствии основным положениям Водной Рамковой Директивы Европейского Союза. Проанализированы влияние глобальных климатических изменений на речной сток по результатам современных исследований, особенности водного режима устьевых участков приток Днепра. Рассмотрены вопросы становления и развития гидрологических исследований в бассейне р.Днестр. Изучено влияние неравномерных пропусков Киевской ГЭС на водный режим устьевого участка р.Десна. Определены особенности термического режима Каневского водохранилища, распространения процессов подтопления, затопления и заболоченности на территории Черниговского региона.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д220я54(4УКР)3

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
7.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Наук. зб. Т. 8 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Укр. геогр. т-во. - К. : Обрії, 2005. - 214 с. - рус.

Висвітлено аспекти оцінки вмісту і динаміки нафтових вуглеводнів у поверхневих водах суходолу. Проаналізовано зміну властивостей південних чорноземів в процесі тривалого зрошення мінералізованою водою за умов глибокого залягання рівня грунтової води, а також умови формування гідрохімічного режиму р.Прут в різні гідрологічні сезони. Розкрито вплив геохімічного гістерезису в системі "розчинений кисень - залізо та марганець" на якість поверхневих вод басейну Дніпра. Розглянуто питання структурно-функціональної організації фітопланктону Каховського водосховища залежно від вмісту нафтопродуктів. Визначено біопродукційні особливості гідроекосистем різного ступеня токсичного забруднення.

Освещены аспекты оценки содержания и динамики нефтяных углеводородов в поверхностных водах суходола. Проанализированы изменение свойств южных черноземов в процессе продолжительного орошения минерализированной водой в условиях глубокого залегания уровня почвенной воды, а также условия формирования гидрохимического режима р.Прут в разные гидрологические сезоны. Изучено влияние геохимического гистерезиса в системе "растворимый кислород - железо и марганец" на качество поверхностных вод бассейна Днепра. Рассмотрены вопросы структурно-функциональной организации фитопланктона Каховского водохранилища в зависимости от содержания нефтепродуктов. Определены биопродукционные особенности гидроэкосистем разной степени токсического загрязнения.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д220я54(4УКР)3

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
8.

Аксьом С. Д. 
Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод у басейні Дністра / С. Д. Аксьом, В. К. Хільчевський. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 204 c. - Бібліогр.: с. 188-202. - укp.

На підставі узагальнення результатів польових камеральних, аналітичних, досліджень у межах науково-дослідних тем і проектів Інституту геологічних наук НАН України та Дослідного підприємства даного інституту, Комісії з гідроекології карсту та спалеогенезу Міжнародного спелеологічного Союзу та кафедри гідрології визначено умови взаємодії термодинамічних розрахунків системи вода - сульфатні породи, здійснено моделювання інтенсивності розчинення гіпсів. Розглянуто вплив карсту на водний стік, а також хімічних речовин у верхній частині басейну Дністра, наведено розрахунок частки підземного стоку, що проходить крізь товщу закарстованих сульфатних порід. Наведено методи вивчення агресивних властивостей природних вод щодо сульфатних порід та активності карстового процесу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д823.122.2 + Д344.47

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА620012 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
9.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Період. наук. зб. Т. 2 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Ніка-Центр, 2001. - 871 с. - укp.

Висвітлено історію гідрохімічних і гідроекологічних досліджень в Україні, а також перспективи їх розвитку. Розглянуто основні положення методології управління станом екосистем та якістю води задіяних ділянок річок. Наведено інтегральні показники стану екосистем і з'ясовано вплив на них гідрологічних факторів. Викладено основи системного гідроекологічного районування територій згідно з новітньою методологією стохастичної екогідрології. Проаналізовано стан вивчення екологічних проблем малих водотоків в аспекті раціонального використання та збереження водних ресурсів у цілому. Обгрунтовано критерії ефективності гідроекологічного моніторингу як системи стеження, оцінювання та прогнозування екологічного стану водних об'єктів і річкових басейнів. Запропоновано нову теоретичну базу для нормування характеристик максимального стоку дощових паводків і весняної повені на річках. Вміщено інформацію щодо антропогенного впливу на стік Дніпра, Південного Бугу та Сіверського Дінця. Розглянуто гідрометеорологічні причини виникнення паводку, його розвиток та параметри. Надано екологічну оцінку якості води річок басейну Дніпра за діючою в Україні методикою. Визначено тенденції у зміні якості поверхневих вод та напрямки удосконалення методичних підходів до оцінки екологічного стану басейнів річок. Досліджено вплив наслідків видобування піску на розвиток мікро- та мезобентосу Каховського водоймища.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д22я54(4УКР)3

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
10.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Період. наук. зб. Т. 3 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : "Ніка-Центр", 2002. - 214 с. - укp.

Наведено результати теоретичних і прикладних гідрологічних, гідрохімічних і гідроекологічних досліджень, зокрема, результати роботи Всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія", яка відбулась у Києві 2001 р. Висвітлено сучасний стан моніторингу природних вод в національній Гідрометслужбі України, а також якості вод у системі Держводгоспу України. Оцінено трансформаційні процеси гідрологічного режиму Дністра та дані щодо ризику екстремальних паводків на річці, а також вплив паводкоутворювальних дощів на рівневий режим річок Закарпаття. Охарактеризовано ландшафтно-гідрологічні аспекти формування екологічної ситуації в Українських Карпатах. Наведено сучасну характеристику умов формування гідрохімічного режиму річок басейну Верхнього Дністра на Львівщині. Розкрито деякі особливості динаміки якості річкових вод басейну Дніпра. Розглянуто особливості вмісту та розподілу розчинних органічних речовин у річкових водах. Акцентовано увагу на гідроекологічних аспектах урболандшафтогенезу. Запропоновано структурно-геоморфологічні методи виявлення та дослідження морфологічних структур центрального типу земної поверхні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д220я54(4Укр)3

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
11.

Левківський С. С. 
Загальна гідрологія : Підручник для студ. геогр., геол. і гідрометеор. ф-тів вищ. закл. освіти / С. С. Левківський, В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський, Л. Г. Будкіна, В. В. Гребінь; ред.: С. М. Лисогор. - К. : Фітосоціоцентр, 2000. - 264 c. - Бібліогр.: с. 260. - укp.

Описано основні фізичні та хімічні властивості води, її розподіл на земній кулі, а також кругообіг та походження. Наведено методи проведення гідрологічних досліджень. Відзначено роль води у фізико-географічних, геофізичних, геохімічних і біологічних процесах, у житті та господарській діяльності людини. Висвітлено питання гідрології річок (водний режим, механізм течії, водоносність, річкові наноси, селі, руслові процеси). Досліджено водний баланс, рівневий і термічний режими озер, донні відклади та еволюцію озерної улоговини. Обговорено типи боліт, їх будову, морфологію та гідрографію, а також процеси утворення льодовиків, їх типи, поширення та значення. Запропоновано теорії походження підземних вод, визначено особливості їх хімічного складу та фізичних властивостей. Визначено роль підземних вод у фізико-географічних процесах. Наведено дані про хімічний склад вод Світового океану, термічний режим океанів і морів, густину та тиск морської води. З'ясовано оптичні та акустичні особливості морської води. Розглянуто питання щодо водних ресурсів України, їх використання й охорони.

Описаны основные физические и химические свойства воды, ее распределение на земном шаре, а также круговорот и происхождение. Приведены методы проведения гидрологических исследований. Отмечено значение воды в физико-географических, геофизических, геохимических и биологических процессах, в жизни и хозяйственной деятельности человека. Освещены вопросы гидрологии рек (водный режим, механизм течения, водоносность, речные наносы, сели, русловые процессы). Исследованы водный балланс, уровневый и термический режимы озер, донные отложения. Обсуждены типы болот, их строение, морфология и гидрография. Оговорены процессы образования ледовиков, их типы, распространение и значение. Предложены теории происхождения подземных вод, определены особенности их химического состава и физических свойств. Определена роль подземных вод в физико-географических процессах. Изложены данные о химическом составе вод Мирового океана, термическом режиме океанов и морей, густоте и давлении морской воды. Выяснены оптические и акустические особенности морской воды. Рассмотрены проблемы водных ресурсов Украины, их использования и охраны.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д220 я73-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА624652 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
12.

Хільчевський В. К. 
Основи океанології : Підруч. для студ. геогр. фак. вищ. закл. освіти / В. К. Хільчевський, С. С. Дубняк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2001. - 241 c. - Бібліогр.: с. 237-238. - укp.

Викладено відомості про основні явища та процеси, що відбуваються у Світовому океані, охарактеризовано географічні закономірності їх проявів. Висвітлено історію досліджень і сучасні уявлення про походження Світового океану, морської води та її сольового складу. Показано взаємовплив різних географічних оболонок: гідросфери, літосфери, атмосфери та біосфери у Світовому океані. Проаналізовано особливості використання біологічних і мінеральних ресурсів океану й екологічні проблеми, які виникають під час їх господарського освоєння. Наведено гідроекологічну характеристику Чорного й Азовського морів, що омивають територію України.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д221,0я73-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА613550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
13.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Період. наук. зб. Т 4 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.; Луцьк, 2002. - 278 с. - укp.

Проаналізовано міжнародний досвід застосування економічних важелів для здійснення екологічної політики в Україні. Висвітлено екологічні проблеми транскордонного моніторингу якості вод басейну річки Західний Буг, сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України. Описано теоретико-методологічні засади дослідження екологічної оптимізації функціонування водогосподарських комплексів міст прикордонних територій. Проведено оцінку водогосподарського балансу р.Тиси (в межах України), а також оцінку впливу господарської діяльності на річний і сезонний стік р.Десни та порівняльну оцінку якості річкових вод басейну Дніпра. Розглянуто природні умови і закономірності формування русел основних річок Прикарпаття, вплив ландшафтного стану Карпат на гідрологічний режим транскордонних річок та атомних електростанцій на якість поверхневих вод. Висвітлено гідрологічні аспекти туризму в Закарпатті.

Проанализирован международный опыт применения экономических рычагов для осуществления экологической политики в Украине. Освещены экологические проблемы транскордонного мониторинга качества вод бассейна р.Западный Буг, современные проблемы эколого-экономической оценки природно-ресурсного потенциала Украины. Описаны теоретико-методологические основы исследования экологической оптимизации функционирования водохозяйственных комплексов городов приграничных территорий. Проведены оценка водохозяйственного баланса р.Тиса (на территории Украины), оценка влияния хозяйственной деятельности на речной и сезонный стоки р.Десны, а также сравнительная оценка качества речных вод бассейна Днепра. Рассмотрены природные условия и закономерности формирования русел основных речек Прикарпатья, влияние ландшафтного состояния Карпат на гидрологический режим транскордонных речек, а также атомных электростанций на качество поверхностных вод. Изложены гидрологические аспекты туризма в Закарпатье.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д22 я54(4УКР)3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
14.

Хільчевський В. К. 
Гідрохімія океанів і морів : Навч. посіб. для студ. геогр. ф-тів вищ. закл. освіти / В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 114 c. - Бібліогр.: 19 назв. - укp.

Викладено теоретичні та прикладні аспекти гідрохімії океанів і морів. Розглянуто походження та баланс солей у Світовому океані. Описано основні групи хімічних речовин у морській воді. Висвітлено проблеми контролю забруднення та охорони морського середовища, питання міжнародної співпраці. Наведено гідрохімічну характеристику Чорного та Азовського морів.

Изложены теоретические и прикладные аспекты гидрохимии океанов и морей. Рассмотрены происхождение и балланс солей в Мировом океане. Описаны основные группы химических веществ в морской воде. Освещены проблемы контроля загрязнения и охраны морской среды, вопросы международного сотрудничества. Приведена гидрохимическая характеристика Черного и Азовского морей.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д221я73-1

Шифр НБУВ: ВА643610 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
15.

Дубенець В. Г. 
Основи методу скінченних елементів : Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Дубенець, В. В. Хільчевський, О. В. Савченко; Черніг. держ. технол. ун-т. - Чернігів, 2003. - 346 c. - Бібліогр.: 45 назв. - укp.

Висвітлено теорію напружено-деформованого стану, метод скінченних елементів (МСЕ), особливості використання МСЕ для розрахунку стержнів і балок, використання ізопараметричних елементів. Наведено розрахунки за динамічних навантажень, методи аналізу нестаціонарних коливань у неідеально-пружних конструкціях, МСЕ у задачах теплопровідності. Розкрито поняття про метод суперелементів, наведено оцінку точності МСЕ тощо.

Освещена теория напряжённо-деформированного состояния, метод конечных элементов (МКЭ), особенности использования МКЭ для расчёта стержней и балок, использования изопараметрических элементов. Приведены расчёты при динамических нагрузках, методы анализа нестационарных колебаний у неидеально-упругих конструкциях, МКЭ у задачах теплопроводимости. Раскрыто понятие о методе суперэлементов, дана оценка точности МКЭ и др.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж121 с11 я73 + В192.12 с5 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА636826 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
16.

Хільчевський В. К. 
Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи : Довід. / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, В. В. Гребінь, В. О. Манукало, В. М. Самойленко; ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Держ. гідрометеорол. служба М-ва охорони навколиш. природ. середовища України, Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т. - К. : Ніка-Центр, 2004. - 175 c. - укp.

Наведено біографічні дані, наукові та практичні здобутки провідних українських гідрологів, гідрохіміків та гідроекологів. Вміщено також матеріали про наших сучасників та їх досягнення.

Представлены биографические данные, научные и практические достояния ведущих украинских гидрологов, гидрохимиков и гидроэкологов. Приведены также материалы о наших современниках и их достижениях.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д22 д(4УКР)7 я2

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС39862 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
17.

Забокрицька М. Р. 
Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України : Моногр. / М. Р. Забокрицька, В. К. Хільчевський, А. П. Манченко; Укр. н.-д. гідрометеор. ін-т, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. - 184 c. - Бібліогр.: с. 145-156. - укp.

Розглянуто закономірності формування хімічного складу води, гідрохімічного режиму та стоку хімічних речовин річок басейну Західного Бугу. Подано результати розрахунку іонного стоку з української та польської частин басейну. Висвітлено особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод басейну. Охарактеризовано стан ведення національного та транскордонного моніторингу.

Рассмотрены закономерности формирования химического состава воды, гидрохимического режима и стока химических веществ речек бассейна Западного Буга. Представлены результаты расчета ионного стока с украинской и польской частей бассейна. Освещены особенности временной и пространственной динамики качества речных вод бассейна. Охарактеризовано состояние ведения национального и трансграничного мониторинга.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д225.1 + Д229.5ЗахіднийБуг + Б1(4УКР),021

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА681250 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
18.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Наук. зб. Т. 10 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Укр. геогр. т-во. - К. : Обрії, 2006. - 216 с. - укp.

Висвітлено властивості відкритих динамічних систем у контексті еволюції руслових процесів на основі інваріантності, ергодичності та меандрування. Викладено методологію дослідження структурно-функціональних особливостей рівнинних водосховищ. Визначено залежність внутрішньорічного розподілу стоку завислих наносів від фази водності річок Карпат, вміст та динаміку специфічних забруднюючих речовин в поверхневих водах басейну Дніпра. Розглянуто питання десорбції сполук азоту, фосфору і заліза з донних відкладів за дії різних чинників, формування зоопланктону пелагіалі Канівського водосховища.

Освещены свойства открытых динамических систем в контексте эволюции русловых процессов на основе инвариантности, эргодичности и меандрирования. Изложена методология исследования структурно-функциональных особенностей равнинных водохранилищ. Определены зависимость внутриречного распределения стока зависших наносов от фазы водности рек Карпат, содержание и динамика специфических загрязняющих веществ в поверхностных водах бассейна Днепра. Рассмотрены вопросы десорбции соединений азота, фосфора и железа из донных отложений в условиях действия разных факторов, формирования зоопланктона пелагиали Каневского водохранилища.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д22я54(4УКР)

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
19.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Наук. зб. Т. 11 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Укр. геогр. т-во. - К. : Обрії, 2006. - 382 с. - укp.

Викладено концептуально-методологічні підходи до формування та організації державної системи управління водними ресурсами в Україні. Висвітлено методичні засади гідроморфологічної оцінки річок Карпат. Проаналізовано заплавно-руслові процеси річок Волині за умов антропогенних змін, інтенсивність горизонтальних руслових деформацій на гірських річках Закарпаття, закономірності геоструменевого руслоформування. Визначено особливості орографічних та гідрометеорологічних умов формування дощових паводків у басейні Дністра та вплив їх стоку на руслові процеси, пріоритети та напрямки гідроекологічних досліджень річкових басейнів.

Изложены концептуально-методологические подходы к формированию и организации государственной системы управления водными ресурсами в Украине. Освещены методические основы гидроморфологической оценки рек Карпат. Проанализированы пойменно-русловые процессы рек Волыни в условиях антропогенных изменениях, интенсивность горизонтальных русловых деформаций на горных реках Закарпатья, закономерности георучейного руслоформирования. Определены особенности орографических и гидрометеорологических условий дождевых паводков в бассейне Днестра и влияние их стока на русловые процессы, приоритеты и направления гидроэкологических исследований речных бассейнов.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д220я54(4УКР)3

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
20.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Наук. зб. Т. 12 / ред.: В. К. Хільчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Укр. геогр. т-во. - К. : Обрії, 2007. - 219 с. - укp.

Розглянуто питання параметризації моделей стійкості малих урболандшафтних басейнових геосистем, перетворення мінеральних форм азоту в підземних водах у відкритій гідрогеологічній системі. Проаналізовано еколого-гідроморфологічні наслідки часткового спрацювання (приспуску) Канівського та Кременчуцького водосховищ. Визначено рівні води в басейні р.Тиса для дослідження ймовірності затоплення прирічкових територій, зміну термічного режиму річок басейну Дніпра у процесі глобального потепління клімату. Зроблено оцінку вертикальних руслових деформацій річок басейну верхнього та середнього Дністра. Висвітлено особливості гідрохімічного режиму річки Рось, розвитку природного зоопланктону в заростях різного типу на мілководдях Київського водосховища.

Рассмотрены вопросы параметризации моделей стойкости малых урболандшафтных бассейновых геосистем, преобразования минеральных форм азота в подземных водах в открытой гидрогеологической системе. Проанализированы эколого-гидроморфологические последствия частичной изношенности (приспуска) Каневского и Кременчугского водохранилищ. Определены уровни воды в бассейне р.Тисса для исследования вероятности затопления приречных территорий, изменение термического режима рек бассейна Днепра в процессе глобального потепления климата. Сделана оценка вертикальных русловых деформаций рек бассейна верхнего и среднего Днестра. Освещены особенности гидрохимического режима р.Рось, развития природного зоопланктона в зарослях разного типа на мелководьях Киевского водохранилища.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д222,0я54(4УКР)3

Шифр НБУВ: Ж70590 Пошук видання у каталогах НБУВ 
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського